CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE Referent specialitate clasa II gradul principal din cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Fond Funciar

 


PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE :


Referent specialitate clasa II gradul principal


din cadrul


Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Fond Funciar


 


CONDIÞII GENERALE:    


         candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã


 


CONDIÞII SPECIFICE:


         studii superioare de scurtã duratã (cadastru, topografie ºi geodezie) absolvite cu diplomã de licenþã;


         cunoºtinþe avansate de operare pe calculator; 


         vechime în specialitate de 5 ani ;


 


ACTE NECESARE:


         COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


         FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


         COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII șI ALTE ACTE CARE ATESTÃ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZÃRI;


         COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU , DUPA CAZ, O ADEVERINÞÃ CARE SÃ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


         ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE STAREA DE SÃNÃTATE CORESPUNZÃTOARE ;


         COPIA FIșEI DE EVALUARE A PERFOMANÞELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPÃ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCÃ; 


         CAZIERUL JUDICIAR;


         DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE SAU ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE CÃ NU  A DESFASURAT ACTIVITÃÞI  DE POLIÞIE  POLITICÃ.


(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:


      – proba scrisã 12.07.2007, orele 10,00;


      – interviu  13.07.2007, orele 14,00;


 


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 02.07.2007;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAÞII SUPLIMENTARE șI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERÃ NR.4 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 


 – TELEFON 0265/443400.


 


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN


 


 


Bibliografia de concurs


pentru ocuparea functiei publice de execuþie


Referent specialitate clasa II gradul principal


 


1.  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã cu modificãrile ulterioare;


2.   Legea nr. 7/2004, privind Codul de Conduitã a funcþionarilor publici;


3.   Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã, republicatã;


4.   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrãrilor de construcþii, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;


5.   Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 1943/2001;


6.    Legea nr. 7/1996 a cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, republicatã;


 


 


 


 


 


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN