nr. 60 din data 28.06.2007 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor dotari

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


H O T Ã R R E A   nr. 60


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 iunie 2007;


        Vazand referatul inregistrat sub nr.12.880/2007 intocmit de sef birou investitii si achizitii publice;


        În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


        Art.1.Se aprobã necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor dotari dupa cum urmeaza:


          Autogunoiera


          Videoproiector.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                            Presedinte de sedinta


                                                                  Toma Georgeta


 


 


                Contrasemneaza


                     Secretar


                  Stefan Blanaru