nr. 61 din data 28.06.2007 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ   


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                               


                                                                                                       


H O T Ã R R E A   nr. 61


 


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 iunie 2007;


        Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.12912/2007;


        In temeiul Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;


        În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007 care va fi in suma de 27.019.784 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


  


 


  Presedinte de sedinta


                                                         Toma Georgeta


 


               


 


                 Contrasemneaza


                      Secretar


                  Stefan Blanaru