nr. 58 din data 28.06.2007 privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Tarnaveni in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a unor bunuri

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ   


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                       


H O T Ã R R E A   nr. 58


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 iunie 2007;


        Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.12914/2007;


        In temeiul art.10 al.2 sin legea nr.213/1998 si art1 si art.2 din OG nr.112/2000;


        În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aprobã trecerea din domeniul public al municipiului Tarnaveni in domeniul privat al municipiului Tarnaveni a bunurilor inscrise in Anexa 1.


Art.2. Se aproba scoaterea din functiune si casarea bunurilor mijloace fixe in suma de 769.449,97 lei inscrise in Anexa 2.


Art.3. Se aproba casarea bunurilor obiecte de inventar in suma de 21.277,33 lei inscrise in Anexa 3.


Art.4. Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art.5. Sumele rezultate din casarea bunurilor inscrise in Anele 1-3, se fac venit la bugetul local al municipiluui Tarnaveni.


Art.6. Se aproba inventarierea patrimoniului public si privat al municipiluui Tarnaveni pe anul 2006.


Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                           Presedinte de sedinta


                                                                    Toma Georgeta


 


                 Contrasemneaza


                       Secretar


                   Stefan Blanaru