nr. 65 din data 18.07.2007 privind aprobarea radierii din favoarea S.C. Ecologica S.A a dreptului de administrare operativa asupra 1/1 din terenul inscris in C.F. 360/N Tarnaveni nr.cadastral 597/2 si revocarea Hotararilor Consiliului Local nr.19/2004 si nr.59/2004

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


H O T Ã R R E A   nr. 65


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 18 iulie 2007;


        Vazand referatul inregistrat sub nr.14467/2007;


        In temeiul art.36 al.2 (5) lit.a din Legea nr.215/2001;


În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Se aproba radierea din favoarea S.C.Ecologica S.A a dreptului de administrare operativa. asupra 1/1 din terenul inscris in C.F. 360/N Tarnaveni nr.cadastral 597/2.


Art.2.Hotararile Consiliului Local nr.19/2004 si nr.59/2004 se revoca.


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                      Presedinte de sedinta


                                                             Badea Adrian


 


                         Contrasemneaza


                                Secretar


                       Stefan Blanaru