nr. 66 din data 18.07.2007 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita delegatiei aprobate prin H.C.L. nr.63/2007 la Hajduszoboszlo – UNGARIA

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                               


 


 


H O T Ã R R E A nr. 66


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 18 iulie 2006;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.14699 /2005;


          In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aprobã cheltuielile în sumã de 923,15 lei ocazionate de vizita delegatiei aprobate prin H.C.L. nr.63/2007 la Hajduszoboszlo – UNGARIA. 


          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                 Presedinte de sedinta


                                                      Badea Adrian


 


 


 


            Contrasemneaza


                Secretar


          Stefan Blanaru