nr. 72 din data 26.07.2007 privind aprobarea concesionarii directa – pe durata existentei constructiei – a suprafetelor de teren, in situatia extinderii constructiilor, pe terenuri alaturate acestora, la cererea proprietarului sau chiriasului

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


H O T Ã R R E A   nr. 72


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 iulie 2007;


        Vazand referatul inregistrat sub nr.15001/2007 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


        In temeiul art.15 din Legea nr.50/1991 si art123 al.1 dinlegea administratiei publice locale nr.215/2001;


În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba concesionarea directa – pe durata existentei constructiei –    a suprafetelor de teren, in situatia extinderii constructiilor, pe terenuri alaturate acestora, la cererea proprietarului  sau chiriasului, daca terenurile invecinate sunt improprii realizarii de constructii noi, independente datorita suprafetei si dimensiunilor acestora


Art.2. Pentru incheierea contractului de concesiune, solicitantii autorizatiei de constructie pe terenurile concesionate vor depune odata cu cererea de concesiune, extrasul de Carte Funciara pentru terenul respectiv, Certificatul de Urbanism eliberat de compartimentul specializat din cadrul Primariei municipiului Tarnaveni (cu mentiunea ca terenul este impropriu realizarii de constructii noi, independente datorita suprafetei si dimensiunilor), titlul in baza caruia detine locuinta a carei extindere se solicita precum si un Plan de situatie al terenului a carui concesionare se solcita.


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                   Presedinte de sedinta


                                                           Badea Adrian


 


                 Contrasemneaza


                        Secretar


                       Stefan Blanaru