nr. 70 din data 26.07.2007 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr.70


 


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 iulie 2007;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.15.096 /2007;


          In temeiul Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


         Art. 1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007 care va fi in suma de 29.476.957 lei.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                 Badea Adrian


  


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                       Stefan Blanaru