nr. 71 din data 26.07.2007 privind aprobarea Planului de reorganizare a S.C.Comunale S.A.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 71


 


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 iulie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de viceprimarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.15153 /2007;


          In temeiul art.94 lit a din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


         Art.1. Se aprobã Planul de reorganizare a S.C.Comunale S.A. conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                      Presedinte de sedinta


                                                                                Badea Adrian


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                       Stefan Blanaru