nr. 77 din data 30.08.2007 privind aprobarea necesitãþii si oportunitatea unor obiective de investitii

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 H O T Ã R R E A   nr. 77 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 august 2007;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.17.470/2007 intocmit de sef birou investitii si achizitii publice;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


H O T A R A S T E 


          Art.1. Se aprobã necesitatea si oportunitatea urmatoarelor obiective de investitii:


          Consultanta pentru implementarea “Sistemului de management al calitatii SR EN ISO 90001”.


          Statie transfer deseuri menajere – Tarnaveni (reactualizare SF).


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                               Presedinte de sedinta


                                                                Mohamed Kheir Barmou


 


                              Contrasemneaza


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru