nr. 81 din data 27.09.2007 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului situat in str.Avram Iancu nr.192, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta, d-lui Fodor Ioan Simion domiciliat in Tarnaveni str.Dezrobirii nr.5 apt.1

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T A R A R E A  nr. 81


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 septembrie 2007;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.15603/2007 ;


          In baza prevederilor Legii nr.15/2003:


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 m.p. situat in str.Avram Iancu nr.192,inscris in CF.Tarnaveni nr.1112,sub nr.cad : 412/6, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta, d-lui Fodor Ioan Simion domiciliat in Tarnaveni str.Dezrobirii nr.5 apt.1.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                Ciurca Emil


 


                    Contrasemneaza


                          Secretar


                      Stefan Blanaru