nr. 82 din data 27.09.2007 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului situat in str. Avram Iancu nr.192, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta, d-lui Tuli Eugen domiciliat in Tarnaveni Cart.Dezrobirii nr.9 apt.2.

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                  


 


H O T A R A R E A  nr. 82


 


         Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 septembrie 2007;


         Vazand referatul inregistrat sub nr.19417/2007 ;


         In baza prevederilor Legii nr.15/2003:


         In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


                                   H O T A R A S T E


 


           Art.1. Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 m.p. situat in str.Avram Iancu nr.192,inscris in CF.Tarnaveni nr.1112,sub nr.cad : 412/2, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta, d-lui Tuli Eugen domiciliat in Tarnaveni Cart.Dezrobirii nr.9 apt.2.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni. 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                Ciurca Emil


 


                    Contrasemneaza


                          Secretar


                      Stefan Blanaru