nr. 83 din data 27.09.2007 privind stabilirea cotizaþia anualã a municipiului Târnãveni la Asociaþia Municipiilor din Romania incepand cu anul 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                               


H O T Ã R R E A  nr. 83


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 septembrie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Târnãveni, înregistrat sub nr.19425/2006;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Incepand cu anul 2008 se stabileºte  cotizaþia anualã a municipiului Târnãveni la Asociaþia municipiilor din Romania la 0,3 lei/an/locuitor.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                Ciurca Emil


 


                    Contrasemneaza


                          Secretar


                      Stefan Blanaru