CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT: INSPECTOR I/A ( SSD) dincadrul Compartimentului ADMINISTRARE DRUMURI PUBLICE

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


 


ANUNTA


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT: – INSPECTOR I/A ( SSD) –


DIN CADRUL  COMPARTIMENTULUI ADMINISTRARE DRUMURI PUBLICE


 


 


                                              – INSPECTOR I/A ( SSD) –


 


CONDITII :


 


     Studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma de licenta- specializarea constructii;


     Vechime minima in  specialitate 5 ani


 


 


ACTE NECESARE:


  CERERE;


     COPIE ACT STUDII SI ALTE ACTE CARE ATESTA EFECTUAREA UNOR SPECIALIZARI  IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR;


      RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCA;


      COPIE ACT IDENTITATE ;


      CAZIER JUDICIAR;


      CURRICULUM  VITAE.


      COPIE DE PE CARNETUL CE MUNCA;


      ADEVERINTA DE LA MEDICUL DE  FAMILIE CARE SA ATESTE STAREA DE SANATATE.


 


DATA, ORA, DE DESFASURARE A CONCURSULUI : 29.10.2007 orele 10,00


 


LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI :


Sediul Institutiei, Municipiul Tarnaveni, strada P-ta Primariei, nr. 7- camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR :  25.10.2007


 


RELATII SUPLIMENTARE, BIBLIOGRAFIA LA CAMERA NR. 5 – SERVICIUL ORGANIZARE, SALARIZARE, RESURSE UMANE SAU LA NUMARUL DE TELEFON 443400 –INTERIOR  16


 


 


                                                           PRIMAR,


                                              ING. POPA OCTAVIAN


 


 


 


 


 


BIBLIOGRAFIE


 


CONCURS  DIN 29.10.2007


 


INSPECTOR I/A-


 COMP. ADMINISTRARE DRUMURI PUBLICE


 


 


      Legea nr. 215/2001– privind Administratie Publica Locala modificata si completata


      Legea nr. 477/2004– Codul de conduita al personalului contractual;


  Normativ privind execuþia straturilor bituminoase foarte subþiri la rece – Indicativ: AND 523-2003


–  Normativ privind reciclarea la cald a îmbracamintilor rutiere bituminoase, – Indicativ NE-026-2004


  Legea 10 / 1995 privind calitatea in constructii


  Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 – privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii


 Hotararea nr. 925 – pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006