CONCURS pentru ocuparea postului de director la Casa Municipalã de Culturã „Mihai Eminescu”

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI,


anunþã organizarea CONCURSULUI pentru ocuparea  postului de director  


la Casa de culturã  „Mihai Eminescu”


 


Condiþii de ocupare a postului:


·         studii superioare de lungã duratã;


·         vechimea în domeniul studiilor absolvite de minimum cinci ani;


·         experienþã managerialã ºi/sau studii în domeniul managementului cultural certificate prin atestat/diplomã de absolvire;


·         cunoºtinþe bune de operare pe calculator;


·         cunoaºterea unei limbi strãine de circulaþie internaþionalã, constituie avantaj.


 


Concursul va avea loc în data de 14 noiembrie 2007,  orele 10,00 la sediul Primãriei Municipiului Târnãveni.


Evaluarea candidaþilor se face în baza proiectelor de management, elaborate pentru o perioadã de 3 ani, potrivit prevederilor art.3, alin.2 din Ordonanþei Guvernului nr.26/2005 privind managementul instituþiilor publice de culturã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi a Hotãrârii Guvernului nr.281/1993 privind angajarea ºi avansarea personalului din cadrul instituþiilor bugetare în funcþii.


La concurs pot participa ºi cetãþeni ai statelor membre ale Uniunii Europene.


Termenul limitã de depunere a dosarelor de concurs ºi a proiectelor de management este data de 5 noiembrie 2007.


Dosarul de concurs trebuie sã cuprindã:


§  cerere de înscriere la concurs;


§  copia actului de identitate;


§  copiile diplomelor de studii ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;


§  copia carnetului de muncã sau, dupã caz o adeverinþã care sã ateste vechimea în muncã ºi în specialitate;


§  cazierul judiciar;


§  adeverinþã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare;


§  curriculum vitae – modelul european;


§  recomandare de la ultimul loc de  muncã.


         Copiile de pe actele din dosarul de concurs se prezintã însoþite de documentele originale, care se certificã pentru conformitate cu originalul de cãtre secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate.     


          Relaþii privind condiþiile de înscriere la concurs, conþinutul dosarului de înscriere ºi alte informaþii se pot obþine la Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, camera 5, telefon 0265 443400 interior 15, 16.


 


PRIMAR,


ING. POPA OCTAVIAN