nr. 89 din data 25.10.2007 privind acordarea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiilor, a terenului aflat in domeniul privat al municipiului Tarnaveni catre Asociatia Crestina Penticostala “Philadelphia” Viata si Speranta

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


H O T Ã R R E A nr. 89


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 octombrie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.21494/2007;


          In temeiul prevederilor  art.124 din Legea nr.215/2001;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


                                         H O T A R A S T E 


Art.1. Se aprobã acordarea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiilor, a terenului aflat in domeniul privat al municipiului Tarnaveni, in suprafata de 1380 m.p. – din total suprafata de 5901 m.p.- inscris in C.F. 1175 Tarnaveni nr.top. 1607/1/8 catre Asociatia Crestina Penticostala “Philadelphia” Viata si Speranta, – cu obligativitatea mentinerii detinatiei de locuinte sociale pentru edificile ce vor urma a fi amplasate pe acest teren .


Art.2. Pe terenul mentionat la art.1, Asociatia Crestina Penticostala “Philadelphia” Viata si Speranta va edifica 6 apartamente in sistem duplex pe care le va da in folosinta persoanelor fara  venit sau cu venituri modeste care nu au locuinta sau a caror locuinte sunt insalubre si improprii pentru un trai decent.


          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Campean Valer


 


 


                       Contrasemneaza


                               Secretar


                         Stefan Blanaru