nr. 91 din data 25.10.2007 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni, în perioada 09-14 octombrie 2007, a unei delegaþii din Polheim Germania

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


H O T Ã R R E A nr. 91


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 octombrie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.21770/2007;


          In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã cheltuielile în sumã de 2563,35 lei ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni, în perioada 09-14 octombrie 2007, a unei delegaþii din Polheim Germania.


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Campean Valer


 


 


                       Contrasemneaza


                               Secretar


                         Stefan Blanaru