nr. 92 din data 25.10.2007 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita delegatiei condusa de primar ing.Octavian Popa la Hajduszoboslo UNGARIA in perioada 12 -13 octombrie 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


 


H O T Ã R R E A nr. 92


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 octombrie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.21665 /2007;


          In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


         Art.1. Se apreciaza gestul d-lui primar ing.Octavian Popa de a participa la ceremonia de inormantare a lui Jenei Tibor – fost consilier la Primaria din Hajduszoboslo-Ungaria, responsabil pe probleme de relatii externe cu orasele infratite.


Art.2. Se aprobã cheltuielile în sumã de 354 lei ocazionate de vizita delegatiei compuse din primar ing.Octavian Popa, interpret Gerzsi Mihail si Conducator auto Moga Cornel, la Hajduszoboslo UNGARIA in perioada 12 -13 octombrie 2007.


         Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Campean Valer


 


 


                       Contrasemneaza


                               Secretar


                         Stefan Blanaru