nr. 87 din data 25.10.2007 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 87


 


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 octombrie  2007;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.22013/2007;


          In temeiul Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


         Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007 care va fi in suma de 29.728.957 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Campean Valer


                        Contrasemneaza


                               Secretar


                         Stefan Blanaru