nr. 88 din data 25.10.2007 privind aprobarea valorificãrii prin vanzare la licitatie publica a autoturismului Dacia Break cu numar de inmatriculare MS-21-PMT

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


         


H O T Ã R R E A   nr. 88


 
          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 octombrie  2007;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.21938/2007;


          In temeiul HGR nr.996/1998 de modificare a HGR nr.841/1995;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


         Art.1. Se aprobã valorificarea prin vanzare la licitatie publica a autoturismului Dacia Break cu numar de inmatriculare MS-21-PMT.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                         Campean Valer


 


 


                       Contrasemneaza


                               Secretar


                         Stefan Blanaru