CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE: Consilier clasa I gradul superior din cadrul Compartimentului Organizare Control Activitãþi Agenþi Economici

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE :


Consilier  clasa I gradul superior


din cadrul


Compartimentului Organizare Control Activitãþi Agenþi Economici


 


CONDIÞII GENERALE:    


          candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã


 


CONDIÞII SPECIFICE:


         studii superioare de lungã duratã (tehnice) absolvite cu diplomã de licenþã;


          cunoºtinþe avansate de operare pe calculator; 


          vechime în specialitate de 9 ani ;


 


ACTE NECESARE:


    COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


    FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


    COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII șI ALTE ACTE CARE ATESTÃ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZÃRI;


    COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU , DUPA CAZ, O ADEVERINÞÃ CARE SÃ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


     ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE STAREA DE SÃNÃTATE CORESPUNZÃTOARE ;


    COPIA FIșEI DE EVALUARE A PERFOMANÞELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPÃ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCÃ; 


     CAZIERUL JUDICIAR;


     DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE SAU ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE CÃ NU  A DESFASURAT ACTIVITÃÞI  DE POLIÞIE  POLITICÃ.


(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:


 – proba scrisã 21.12.2007, orele 10,00 ;


 – interviu  24.12.2007, orele 10,00 ;


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 11.12.2007;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAÞII SUPLIMENTARE șI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERÃ NR.4 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 


 – TELEFON 0265/443400.


 


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN


 


 


Bibliografia de concurs


pentru ocuparea functiei publice de execuþie


– Consilier  clasa I gradul superior  


 


 


1.  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã 2;


2.  Legea nr. 7/2004, privind Codul de Conduitã a funcþionarilor publici, cu modificãrile ulterioare;


3.  Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã, republicatã;


4.  Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent,  cu modificarile si completarile ulterioare.


5.  HG 1766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent,  cu modificarile si completarile ulterioare.


6.  OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.


7.  Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.


8.  HG 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000  privind comercializarea produselor ºi serviciilor de piata.