nr. 99 din data 29.11.2007 privind numirea comisiei pentru atestarea administratorilor propusi de adunarea generala a asociatiei de proprietari

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 99


 


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 noiembrie  2007;


          Vãzând Expunerea de motive intocmita de ec.Capalnean Emil inregistrata sub nr.24155/2007;


          In temeiul art.61 din HGR 400/2003 modificata prin HGR nr.1386/2003;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se numeste comisia pentru atestarea administratorilor propusi de adunarea generala a asociatiei de proprietari in urmatoarea componenta:


          Presedinte Petru Oana


          Secretar     Oltean Letitia


          Membru    Chindris Adriana


          Membru    Muth Rodica


          Membru    Capalnean Emil


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


  


Presedinte de sedinta


                                                                 Coros Ioan


 


             Contrasemneaza


                  Secretar


             Stefan Blanaru