nr. 97 din data 29.11.2007 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 m.p. situat in str. Avram Iancu nr.192, inscris in CF.Tarnaveni nr.1112, sub nr.cad : 412/4, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T A R A R E A  nr. 97


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 29 noiembrie 2007;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.24135/2007 ;


          In baza prevederilor Legii nr.15/2003:


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 m.p. situat in str.Avram Iancu nr.192,inscris in CF.Tarnaveni nr.1112, sub nr.cad : 412/4, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta, d-lui Dombi Stefan si sotiei Dombi Maria domiciliat in Tarnaveni str.22 Decembrie nr.52.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


Presedinte de sedinta


                                                                       Coros Ioan


 


 


            Contrasemneaza


                  Secretar


             Stefan Blanaru