nr. 96 din data 29.11.2007 privind mandatarea D-Iui ALEXANDRU PETRU FRATEAN sa semneze actele aditionale la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa ºi canalizare, prin concesiune, Mureº in numele ºi pe seama Consiliului local al municipiului Tarnaveni

ROMANIA


JUDETUL MURES 


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARNAVENI


 


 


 


HOTARAREA nr.  96


 


privind mandatarea D-Iui ALEXANDRU PETRU FRATEAN sa semneze actele aditionale la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa ºi canalizare, prin concesiune, Mureº in numele ºi pe seama Consiliului local al  municipiului Tarnaveni.


 


 


   Consiliul local al  municipiului Tarnaveni intrunit in ºedinta ordinara din data de 29 noiembrie 2007,


 Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “c” ºi “d” , alin.(5) lit. “a”din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administratia publica locala, ºi prevederile din Legea nr. 213/17.11.20071998 privind proprietatea publica ºi regimul juridic al acesteia, ºi prevederile din Hotararea nr. 841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fara plata ºi de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, precum ºi Legea nr. 440/2006 privind aprobarea OUG nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare dintre Romania ºi BEI pentru finantarea Programului SAMTID-B ºi a Acordului de imprumut subsidiar nr. 328/2006 incheiat cu Ministerul Finantelor Publice.


Vazand expunerea de motive a Primarului municipiului Tarnaveni privind mandatarea  D-lui ALEXANDRU PETRU FRATEAN sa semneze actele aditionale la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa ºi canalizare, prin concesiune, in numele ºi pe seama Consiliului local al municipiului Tarnaveni


In temeiul art. 45 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica locala, republicata ,


HOTARAșTE


Art. 1. In conformitate cu prevederile Acordului de Imprumut Subsidiar privind proiectul de dezvoltare a infrastructurii in oraºele mici ºi mijlocii din Romania (SAMTID), faza a 2-a (B), se mandateaza Dl. ALEXANDRU PETRU FRATEAN – Vicepreºedintele Consiliului Judetean Mureº – sa semneze in numele ºi pentru Consiliul local al municipiului Tarnaveni, Actele aditionale la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare eu apa ºi canalizare prin concesiune – Mureº.


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Dl. ALEXANDRU PETRU FRATEAN – Vicepreºedintele Consiliului Judetean Mureº, conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV ºi Primarul  muncipiului Tarnaveni


 


 


 


        Presedinte de sedinta


                                                                          Coros Ioan


 


            Contrasemneaza


                  Secretar


             Stefan Blanaru