nr. 98 din data 29.11.2007 privind aprobarea modalitatea de acordare a gratuitatii pentru persoanele cu handicap accentuat, grav, asistentii personali si insotitorii acestora pe transportul public local de calatori

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                               


 


H O T Ã R R E A  nr. 98


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 noiembrie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.24425/2007;


          In temeiul prevederilor Legii nr.476/2006 modificata de OUG nr.14/2007;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba modalitatea de acordare a gratuitatii pentru persoanele cu handicap accentuat, grav, asistentii personali si insotitorii acestora pe transportul public local de calatori  dupa cum urmeaza:


         


Persoanele care vor intra in posesia legitimatiilor eliberate de D.G.A.S.P.C. Mures se vor prezenta lunar la Compartimentul de Transport Public Local din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni, in scopul luarii in evidenta.


Primaria municipiului Tarnaveni va solicita de la D.G.A.S.P.C. Mures lista cu solicitantii legitimatiilor eliberate in baza art.21 al.3 din Legea nr. 448/2006 modificata prin Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 14/2007  urmand a deconta gratuitatea acordata in cunatum de 40 lei/persoana/luna.”


 


           Art.2. Hotãrârea Consiliului Local Tarnaveni nr.10/2007 modificatã de Hotarârea Consiliului Local Tarnaveni nr. 22/2007 se revoca.


          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni si conducerea operatorului de transport public local de calatori din municipiul Tarnaveni.


  


Presedinte de sedinta


                                                                    Coros Ioan


  


            Contrasemneaza


                  Secretar


             Stefan Blanaru