nr. 93 din data 29.11.2007 privind aprobarea necesitatii si oportunitatea achizitionarii unor obiective dotari si studii

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


H O T Ã R R E A   nr. 93


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 25 octombrie 2007;


          Vazand referatul inregistrat sub nr. 22010/2007 intocmit de sef birou investitii si achizitii publice;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã necesitatea si oportunitatea achizitionarii urmatoarelor obiective dotari si studii:


 


          Calculatoare, imprimante ºi aparat fax


         Centralã termicã la apartamentul nr. 3 din blocul C103


          Iluminat public ornamental


         S.F. Reabilitare ºi modernizare Colegiu Tehnic


         S.F. Reabilitare, modernizare ºi extindere Gimnaziul de stat Traian


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


Presedinte de sedinta


                                                                       Coros Ioan


  


            Contrasemneaza


                  Secretar


             Stefan Blanaru