nr. 105 din data 06.12.2007 privind stabilirea premiului de fidelitate instituit in baza Hotararii Consiliului Local nr.72/199, care va fi acordat in luna decembrie 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr.105


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 06 decembrie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.25187/2006;


          În baza prevederilor art.46.al.1  din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se stabileste premiul de fidelitate instituit in baza Hotararii Consiliului Local nr.72/199, care va fi acordat in luna decembrie 2007 familiilor ce implinesc 50 de ani de casatorie, la suma de 100 lei/familie.


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                     Radu Ghetiu


  


                      Contrasemneaza


                             Secretar


                        Stefan Blanaru