nr. 102 din data 06.12.2007 privind aprobarea subventionarii a legitimatiilor de calatorie pe mijloacele de transport public local pentru persoanele pensionari cu varsta de peste 75 de ani si domiciliul in municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                  


H O T Ã R R E A nr. 102


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 06 decembrie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.25198/2006;


          În baza prevederilor art.46.al.1  din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Incepand cu data de 01 decembrie 2007 se aproba subventionarea  la nivelul sumei de 20 lei/persoana/luna a legitimatiilor de calatorie pe mijloacele de transport public local pentru persoanele pensionari cu varsta de peste 75 de ani si domiciliul in municipiul Tarnaveni.


          Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                Radu Ghetiu


 


 


                                   Contrasemneaza


                                          Secretar


                                    Stefan Blanaru