nr. 100 din data 06.12.2007 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 100


 


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 06 decembrie  2007;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.25204 /2007;


         In temeiul Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;


         În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007 care va fi in suma de 30.412.927 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                    Presedinte de sedinta


                                                                                Radu Ghetiu


  


                                   Contrasemneaza


                                          Secretar


                                    Stefan Blanaru