CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE CONDUCERE : Director executiv –Poliþia ComunitarãPRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE CONDUCERE :


Director executiv –Poliþia Comunitarã


                                                                              


CONDIÞII GENERALE:    


          candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã 2


 


CONDIÞII SPECIFICE:


– studii superioare de lungã duratã, absolvite  cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã.


– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice – minimum 5 ani;


– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei publice ori al managementului;


– cunoºtinþe operare pe calculator în Word ºi Excel;


      aptitudini fizice (rezistenta, efort) – barem minimal


 


ACTE NECESARE:


      COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


      FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


      COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII șI ALTE ACTE CARE ATESTÃ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZÃRI;


      COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU , DUPA CAZ, O ADEVERINÞÃ CARE SÃ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


      ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE STAREA DE SÃNÃTATE CORESPUNZÃTOARE ;


      COPIA FIșEI DE EVALUARE A PERFOMANÞELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPÃ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCÃ; 


      CAZIERUL JUDICIAR;


      DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE SAU ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE CÃ NU  A DESFASURAT ACTIVITÃÞI  DE POLIÞIE  POLITICÃ.


(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:


 Concursul constã dintr-o  probã privind aptitudini fizice (rezistenta, efort), probã scrisã ºi interviu. Proba privind aptitudinile fizice este eliminatorie ;


 – proba privind aptitudinile fizice 14.01.2008, orele 10,00;


 – proba scrisã 15.01.2008, orele 10,00;


 interviu  16.01.2008, orele 12,00 ;


 


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 04.01.2008;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAÞII SUPLIMENTARE șI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERÃ NR.4 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 


 – TELEFON 0265/443400.


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN


 


 


Bibliografia de concurs


pentru ocuparea functiei publice de conducere


Director executiv – Poliþia Comunitarã


 


1. Constituþia României, republicatã în M.O. nr. 763/2003;


2. Legea nr. 215/2001, Legea administraþiei publice locale, republicatã în M.O. nr. 123/2007;


3. Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcþionarilor publici, republicatã în M.O. nr. 365/2007;


4. Legea nr. 7 din 18.02.2004, privind codul de conduitã a funcþionarilor publici, publicatã în M.O. nr. 157/2004, cu modificãrile ulterioare;


5. Ordonanþa Guvernului nr.2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenþiei.


6.Legea nr.352/2006 (Monitorul Oficial nr.640/2006) pentru modificarea Ordonanþei de Guvern nr.2 privind regimul juridic al contravenþiei.


7. Legea nr.371 din 20.09.2004 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Comunitare, publicatã în Monitorul Oficial nr.878/2004.


8. Hotãrârea nr.2295 din 09.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ºi funcþionare a Poliþiei Comunitare, publicatã în Monitorul Oficial nr.3/2005.


9. Legea nr.333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi protecþia persoanelor, publicatã în Monitorul Oficial nr.525/2003.


10. Legea nr. 319/14.07.2006, a securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã.


11. Legea nr.295/28.06.2004 privind regimul armelor ºi muniþiilor, publicatã în Monitorul Oficial nr.583/2004.


12. Legea nr.17/11.04.1996 privind regimul armelor de foc ºi al muniþiilor (Cap. III – uzul de armã).


13. Hotãrârea Guvernului României nr.1010/25.06.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice ºi a documentelor prevãzute la art.69 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi protecþiei persoanelor, publicatã în Monitorul Oficial nr.722/2004.


14. Hotãrârea nr.991/25.08.2005 – Codul de eticã ºi deontologie al poliþistului.


15. Legea nr.61/1991/R pentru sancþionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieþuire socialã a ordinii ºi liniºtii publice.