nr. 110 din data 20.12.2007 privind aprobarea datelor de desfasurare a evenimentelor ocazionate de implinirea a 10 ani de la semnarea documentelor de infratire intre localitatile Tarnaveni – ROMANIA si Ronchin – FRANTA si a 730 ani de atestare documentara a localitatii Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                               


 


H O T Ã R R E A  nr.110


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 20 decembrie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de secretaruil municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.25856/2005;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba datele de desfasurare a evenimentelor ocazionate de implinirea a 10 ani de la semnarea documentelor de infratire intre localitatile Tarnaveni – ROMANIA  si Ronchin – FRANTA si a 730 ani de atestare documentara a localitatii Tarnaveni astfel:


          la Tarnaveni  2-4 mai 2008


          la Ronchin 31 octombrie  – 9 noiembrie 2008


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                Presedinte de sedinta


                                                                     Ghetiu Radu Mihail


 


 


                         Contrasemneaza


                                Secretar


                           Stefan Blanaru