nr. 106 din data 20.12.2007 privind aprobarea tarifelor practicate de S.C.SchusterEcosal.S.R..L.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A nr. 106


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 20 decembrie 2007;


          Vãzând referatul, înregistrat sub nr. 26075 /2007;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Incepand cu data de 01 ianuarie 2008 se aproba tarifele practicate de S.C.SchusterEcosal.S.R.L. conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2.  Hotararile Consiliului Local nr.17/2007 si nr.25/2007 se revoca.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                     Ghetiu Radu Mihail


 


                        Contrasemneaza


                                Secretar


                           Stefan Blanaru