nr. 107 din data 20.12.2007 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 107


 


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 20 decembrie  2007;


          Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.26000 /2007;


          In temeiul Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


         Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2007 care va fi in suma de 31.412.927 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


  


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                     Ghetiu Radu Mihail


  


 


                          Contrasemneaza


                                Secretar


                           Stefan Blanaru