nr. 111 din data 20.12.2007 privind aprobarea plantãrii unui arbore sau a unui arbust ornamental pentru fiecare copil nou-nascut in unitatea administrative teritoriala Tarnaveni.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 111


  


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 20 decembrie  2007;


          Vãzând referatul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregistrat sub nr.25503/2007;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


         Art.1. Incepand cu data de 01.01.2008, se aproba plantarea unui arbore sau a unui arbust ornamental pentru fiecare copil nou-nascut in unitatea administrative teritoriala Tarnaveni.


         Art.2. Arborii sau arbustii ornamentali vor fi plantati de catre Sectorul de sere si spatii verzi in locatiile si perioadele indicate de Primaria municipiluui Tarnaveni.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                     Ghetiu Radu Mihail


 


  


                          Contrasemneaza


                                Secretar


                           Stefan Blanaru