CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI VACANTE – 3 posturi – Agent pazã din cadrul POLITIEI COMUNITARE

ROMÂNIA


JUDEÞUL  MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


PRIMÃRIA


            PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


ANUNTA


CONCURS  PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI  VACANTE


 


Ø  3 posturi – Agent pazã din cadrul POLITIEI COMUNITARE                                    


 


CONDITII :


      studii medii, absolvite cu diplomã de bacalaureat; 


      aptitudini fizice (rezistenta, efort) – barem minimal


       postul presupune efectuarea de deplasãri în teren


      disponibilitate pentru lucrul peste program ºi în condiþii de stres  


 


      ACTE  NECESARE :


 Cerere;


– Copie de pe diplomele de studii ºi alte acte care atestã efectuarea unor specializari;


 Curriculum vitae,


 Recomandare de la ultimul loc de munca ,


     Cazier judiciar,


 Copie xerox de pe carnetul de munca,


 Copie xerox de pe livretul militar.


 Adeverintã apt psihologic ºi medical


 Copie act identitate


 


  DESFASURAREA CONCURSULUI:


Concursul constã dintr-o  probã privind aptitudini fizice (rezistenta, efort), probã scrisã ºi interviu. Proba privind aptitudinile fizice este eliminatorie.


  proba fizicã 29.01.2008, orele  09,30


–  proba scrisã în ziua de 30.01.2008, orele  10,00


–  interviul în ziua de 31.01.2008, orele  10,00


Proba fizicã constã în :


Alergare – femei – 800m – 5 min


              bãrbaþi – 1000m – 5 min


Sãritura în lungime – femei – min 2,5m


                       –   bãrbaþi – min 3,5m


Flotãri  –  femei – minim 10


           –   bãrbaþi – minim 20


 


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR :


  data de   25.01.2008, orele 15,00.


DEPUNEREA DOSARULUI, RELATII SUPLIMENTARE, BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE, LA CAM. 5, SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE  TELEFON 0265/443400, INT. 15.


 


                                                                                          P R I M A R,


                                                                                 Ing. POPA OCTAVIAN


 


 


 


 


BIBLIOGRAFIA


propusã în vederea ocupãrii postului vacant –


AGENT PAZÃ din cadrul POLITIEI COMUNITARE


 


   1. Legea nr. 371/2004 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Comunitare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
  2. HGR. Nr. 2295/2004 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare ºi funcþionare a Poliþiei Comunitare.
  3. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
  4. Legea nr. 17/1996 privind  regimul armelor de foc ºi al muniþiilor – Cap. III. Uzul de armã.
  5. OG nr. 2/2001  privind regimul juridic al  contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
  6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi protecþia persoanelor.
  7. Legea nr 215/2001 privind administaþia publicã localã, republicatã.