nr. 2 din data 31.01.2008 privind aprobarea contractului de asociere in participatiune

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                            


H O T A R A R E A  nr. 2


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.909/2008;


          In temeiul prevederilor art.251-256 din Codul Comercial;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


          Art.1. Se aprobã contractul de asociere in participatiune conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                Incze Csaba Stefan Levente


           


 


 


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru


 


 


 


 


 


 


                                                                                       Anexa la HCL nr.2/2008


 


 


CONTRACT DE ASOCIERE


 


I.Partile


          Art.1.Intre:


          a.Primaria municipiului Tarnaveni cu sediul in Tarnaveni str.Piata Primariei nr.7 judetul Mures, cod fiscal 4323535,reprezentata prin primar ing.Octavian Popa,pe de o parte si


          b.S.C NANA SRL cu sediul in Tarnaveni str.1 iunie nr.13.reprezentata prin Olaru Laura Steluta, pe de alta parte.


 


II.Dispozitii generale


 


          Art.2.Partile contractante se vor numi in continuare asociati.


          Art.3.Asocierea intervenita prin prezentul contract nu da nastere unei persoane juridice noi, avand forma juridica de asociere in participatie, supusa regimului juridic stabilit de art.251 – 256 din Codul Comercial.


 


III.Obiectul contractului


 


          Art.4.Obiectul prezentului contract il constituie amenajarea terenului situat in Tarnaveni str.Industriei FN, inscris in C.F. nr.318/N Tarnaveni top 454/3 , aflat in domeniul privat al municipiului Tarnaveni,  în suprafaþã de 200 m.p prin construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii si a unor vestiare pentru utilizatorii terenului de sport in aer liber “Ronchin” situat in vecinatate.


          Art.5.Primaria municipiului Tarnaveni participa cu terenul situat in Tarnaveni str.Industriei F.N. inscris in C.F. nr.318/N Tarnaveni top 454/3 , aflat in domeniul privat al municipiului Tarnaveni,  în suprafaþã de 200 m.p.


          S.C NANA SRL participa cu investitia constand in construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii si a unor vestiare pentru utilizatorii terenului de sport in aer liber “Ronchin” situat in vecinatate.


 


IV.Obligatiile partilor


 


          Art.6.S.C NANA SRL are urmatoarele obligatii:


          Sa efectueze construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii si a unor vestiare pentru utilizatorii terenului de sport in aer liber “Ronchin” situat in vecinatate in termen de 1 an de la incheierea contractului de asociere.


          Sa achite la termenele legale impozitul pentru constructiile mai sus aratate aflate in  proprietatea acestei societati comerciale.


          Sa administreze vestiarele, care vor fi utilizate in mod gratuit de catre utilizatorii terenului in aer liber Ronchin sis a suporte cheltuielile reprezentand utilitatile aferente acestora (current electric, apa, energie termica)


Art.7.Primaria Municipiului Tarnaveni are urmatoarele obligatii:


          sa puna la dispozitia S.C. NANA SRL. terenul situat in Tarnaveni str.Industriei FN inscris in C.F. nr.318/N Tarnaveni top 454/3  in suprafaþã de 200 m.p. in scopul construirii unui spatiu comercial sau de prestari servicii si a unor vestiare pentru utilizatorii terenului de sport in aer liber “Ronchin” situat in vecinatate.


          sa elibereze cu operativitate, în condiþiile legii, autorizatiile de constructie privind construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii si a unor vestiare pentru utilizatorii terenului de sport in aer liber “Ronchin” situat in vecinatate.


V.Durata contractului


 


          Art.8.Prezentul contract de asociere se incheie pe durata de 20 ani incepand cu data aprobarii acestuia prin Hotarare a Consiliului Local Tarnaveni .


          Art.9.Durata contractului poate fi prelungita la expirarea contractului prin acordul partilor.


 


VI.Cauze de incetare a asocierii si raspunderea contractuala


 


          Art.10.Prezentul contract se reziliaza de drept in cazul neindeplinirii de catre parti a obligatiilor asumate,in cazul disparitiei uneia din parti,a imposibilitatii exploatarii spatiului sau prin acordul expres al partilor,dat in scris.


          Art.11.Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzatoare in tot sau in parte a obligatiilor asumate,partile datoreaza despagubiri in conditiile legii si a prezentului contract.


          Art.12.In relatiile cu tertii,raspunderea pentru obligatiile contractuale revine partii care s-a obligat.


VII.Dispozitii finale


 


          Art.13.Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul partilor.


          Art.14.Litigiile nascute din nerespectarea prezentului contract sunt de competenta instantelor judecatoresti.


          Art.15.Prezentul contract de asociere s-a incheiat in doua exemplare,cate unul pentru fiecare parte,fiind inregistrat la Primaria Municipiului Tarnaveni sub nr.2569 din 06 februarie 2008 si s-a semnat astazi 06.02.2008.


 


 


          Primaria municipiului                               S.C. NANA SRL


                  Tarnaveni


Primar                                                                      Administrator


Ing.Octavian Popa                                             Olaru Laura Steluta


 


 


Serviciu Buget Contabilitate


Muth Rodica


 


Oficiul Juridic


Petru Oana