nr. 18 din data 31.01.2008 privind aprobarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                            


H O T Ã R R E A nr.18


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.946/2008;


          In temeiul prevederilor art.37 din Legea nr.350/2001


          În baza prevederilor art.46.al.1  din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Se aproba Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism in urmatoarea componenta:


– Primar         ing.Octavian Popa          Primaria mun.Tarnaveni


– Viceprimar   ing.Chindris Ovidiu          Primaria mun.Tarnaveni


– Arhitect sef  ing.Coros Ioan               Primaria mun.Tarnaveni     


– ing.Chirila Vasile                                Primaria mun.Tarnaveni


– Arh.dipl.Keresztes Geza                    Ordinul Arhitectilor Tg.Mures.


– ing.Bonciog Maria                              Primaria mun. Tarnaveni


– sing. Coros Elena                              Primaria mun. Tarnaveni


– dr.Gaspar Eva                                   Directia de Sanatate Publica


– ing.Coman Aurel                                S.C.Electrica S.A.


– ing.Popovici Filon                               S.C.ROMTELECOM S.A.


– ing.Ionescu Ilie                                   E-ON GAZ ROMANIA


– sing.Mihaila Victor                               S.C. AQUASERV S.A.


– ing.Stoian C.Cristian                           C.N. APELE ROMANE


 


Art.2. Hotararile Consiliului Local Tarnaveni nr.39/2004 si nr.80/2005 se revoca.


         Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                Incze Csaba Stefan Levente


           


 


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru