nr. 19 din data 31.01.2008 privind aprobarea platii sumelor reprezentand taxele de inscriere in Colegiul Asistentilor Sociali

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr.19


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vãzând referatul intocmit de inspector specialitate Chiriac Liliana înregistrat sub nr.1095/2008;


          In temeiulprevederilor art.8(1) si art.25 (1) din Legea nr.466/2004 privind asistentii sociali;


          În baza prevederilor art.46.al.1  din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba plata sumelor reprezentand taxele de inscriere  in Colegiul Asistentilor Sociali din Romania pentru 3 functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni care indeplinesc atributii de asistent social, in cuantum de 150 lei/persoana pentru taxa de inscriere si respectiv 100 lei/persoana reprezentand taxa anuala.


 


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.

 


                                                                  Presedinte de sedinta


                                                                Incze Csaba Stefan Levente


       
               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru