nr. 21 din data 31.01.2008 privind aprobarea modificarii Anexelor I, II si IB din HCL nr.118/2003 privind transportul în regim de taxi ºi în regim de închiriere

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 21


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vazand referatul intomit de inspector Mota Nicolae inregistrat sub nr.1389/2008;


           In temeiul revederilor Legii nr.265/2007 de modificare ºi completare a Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi ºi în regim de închiriere, Ordinul nr.356/2007 al Ministerului Internelor ºi Reformei Administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.38/2003 ºi Ordinul nr.243/2007 al Autoritãþii Naþionale de reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilitãþi publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri sau mãrfuri în regim de taxi;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba modificarea Anexelor I, II si IB din HCL nr.118/2003 privind transportul în regim de taxi ºi în regim de închiriere conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2. Prin grija Compartimentului de transport public local din cadrul Primariei municipiului Tarnaveni, Hotarararea Consiliului Local Tarnaveni nr.118/2003 se va republica, dandu-se articolelor o noua renumerotare.


 


         Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                     Incze Csaba Stefan Levente


           


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru