nr. 1 din data 31.01.2008 privind aprobarea P.U.D str. Industriei F.N. pentru construirea unui ansamblu de locuinte

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 1


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vãzând referatul intocmit dearhitect sef Coros Ioan inregsitrat sub nr.1400/2008;


         In temeiul prevederilor  Legii nr.350/2001;


         În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba P.U.D str. Industriei F.N. pentru construirea unui ansamblu de locuinte, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni
 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                  Incze Csaba Stefan Levente


           
              Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru