nr. 9 din data 31.01.2008 privind aprobarea contractãrii unui împrumut intern

ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A


nr.9 din 31 ianuarie 2008


privind aprobarea contractãrii unui împrumut intern


în valoare de 8.400.000 lei


 


 


          În temeiul prevederilor art.46 alin.(1) din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001, cu modificãrile ºi  completãrile ulterioare,


          Având în vedere Legea datoriei publice nr.313/2004, cu modificãrile ulterioare, coroborate cu cele ale capitulului IV din Legea nr.173/2006 privind finanþele publice locale, precum ºi cu cele ale Hotãrârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenþa ºi funcþionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;


          Þinând seama de prevederile art.3 alin.(4) din Legea datoriei publice nr.313/2004, cu modificãrile ulterioare,


          Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeanã a autonomiei locale, adoptatã la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatã prin Legea nr.199/1997,


          Þinând seama de prevederile art.942 ºi urmãtoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenþii,


          Luând act de referatul de specialitate, înregistrat sub nr.1569/24.01.2008, ,


          CONSILIUL LOCAL AL municipiului Tarnaveni adoptã prezenta;


 


HOTÃRÂRE


 


          ART.1. Se aprobã contractarea unui împrumut intern în valoare de 8.400.000 lei, cu o maturitate de  15 ani.


 


          ART.2. Contractarea împrumutului prevãzut la art.1 se face pentru realizarea investiþiilor publice de interes local, prevãzute în anexa la prezenta hotarare.


 


          ART.3. Din bugetul local al municipiului Tarnaveni se asigurã integral plata:


a)   serviciului anual al datoriei publice locale;


b)  oricãror impozite ºi taxe aferente realizãrii obiectivelor de investiþii de interes local;


c)   alte cheltuieli neeligibile la finanþare din împrumutul menþionat la art.1.


 


ART.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceste  primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                 Incze Csaba Stefan Levente


           
               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru