nr. 15 din data 31.01.2008 privind aprobarea modelul de contract de prestari servicii

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 15


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vazand referatul intocmit de viceprimarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.1611/2008;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba modelul de contract de prestari servicii conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare si  tariful de 11,5 lei/m.c. (inclusiv TVA) pentru depozitarea deseurilor menajere in depozitul de deseuri al orasului Iernut.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 

                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                 Incze Csaba Stefan Levente


       
               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru