nr. 12 din data 31.01.2008 privind propunerea notei pentru evaluarea performanþelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Târnãveni pentru anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTÂRÂREA nr. 12

           Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


În conformitate cu prevederile art.4 lit. d) din Anexa Nr. 3 la HGR nr. 1209/2003 privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici;


          În baza  art. 46 alin. 1 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T Ã R Ã șT E:


 


Art.1. Se propune nota 4,88 pentru evaluarea  performanþelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Târnãveni pentru anul 2007 conform Raportului de evaluare, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.
 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                 Incze Csaba Stefan Levente


           


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru