nr. 13 din data 31.01.2008 privind aprobarea tarifelor pentru colectat, transportat si depozitat deseuri menajere de la populatie si de la agentii economici la depozitul de deseuri menajere ale municipiului Sighisoara si respectiv al orasului Iernut

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTÂRÂREA nr. 13


          Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


Vazand referatul intocmit de viceprimarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.1621/2008;


          În baza  art. 46 alin. 1 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T Ã R Ã șT E:


 


Art.1. Se aproba tarifele pentru colectat, transportat si depozitat deseuri menajere de la populatie si de la agentii economici la depozitul de deseuri menajere ale municipiului Sighisoara si respectiv al orasului Iernut dupa cum urmeaza:


– Colectat, transportat si depozitat deseuri menajere de la populatie la depozitul de deseuri al municipiului Sighisoara:              3,9 lei/pers/luna


– Colectat, transportat si depozitat deseuri menajere de la agentii economici la depozitul de deseuri al municipiului Sighisoara42,55 lei/m.c.


– Colectat, transportat si depozitat deseuri menajere de la populatie la depozitul de deseuri al orasului Iernut:                          3,4 lei/pers/luna


– Colectat, transportat si depozitat deseuri menajere de la agentii economici la depozitul de deseuri al orasului Iernut:               37,3 lei/m.c.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                  Incze Csaba Stefan Levente


 


 


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru