nr. 11 din data 31.01.2008 privind aprobarea schimbarii denumirii “Biroului Monitorizare ºi Integrare Europeanã” din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnãveni in „Biroul de Specialitate pentru Proiecte cu Finanþare Internaþionalã”

ROMÂNIA                                                                                                 


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


                                               HOTÃRÂREA  nr. 11


 


 


          Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


          Vãzând expunerea de motive prezenta de primarul municipiului Tarnaveni, înregistratã sub nr. 26925/31.12.2007   ;


          În temeiul Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicãrii strategiilor de management de proiect la nivelul unitãþilor administrativ-teritoriale judeþene ºi locale;


          In baza  art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã ;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


Art. 1. Se aprobã schimbarea denumirii Biroului Monitorizare ºi Integrare Europeanã  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnãveni in Biroul de Specialitate pentru Proiecte cu Finanþare Internaþionalã .


 


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul Municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                    Presedinte de sedinta


                                                                Incze Csaba Stefan Levente


           


 


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru