nr. 10 din data 31.01.2008 privind stabilirea Bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2008

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                         


HOTARAREA  nr. 10


 


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 ianuarie 2008;


          Vazand raportul de specialitate , inregistrate sub nr.1439/2008;


          In baza Deciziei Directiei Generale a Finantelor Publice MURES nr.26/2008 si a  Hotararii Consiliului Judetean nr.1/2008 precum si a prevederilor Legii nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 si a Legii finantelor publice locale nr.273/2006;


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Bugetul general al municipiului Tarnaveni pe anul 2008 se stabileste la venituri in suma de 33.522.308 lei si la cheltuieli in suma de 41.922.308 lei si este structurat pe urmatoarele bugete dupa cum urmeaza:


          Bugetul local –29.606.208 lei


          Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local –336.000 lei


          Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – 890.300 lei


          Bugetul fondurilor externe nerambursabile – 2.464.900 lei


          Bugetul imprumuturilor interne – 8.400.000 lei


          Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local – 552.900 lei.


 


Sinteza bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2008 este prezentata in anexa formular nr.131.


 


Art.2. Veniturile Bugetului Local al municipiului Tarnaveni pe anul 2008 se constituie din:


1).Venituri proprii                                                   6.916.768 lei


 


          2).Cote defalcate din impozitul pe venit                  4.500.000 lei


  


         


          3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata           


pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul


comunelor,oraselor municipiilor                                       13.577.000 lei


 


          4).Sume defalcate din unele venituri ale bugetului


de stat pentru echilibrarea bugetelor locale                        3.000.000 lei


                         


          5).Cote  defalcate din impozitul pe venit


 pentru  echilibrarea bugetelor locale                                  1.228.000 lei


          6).Donatii si sponsorizari                                           100.000  lei


 


          7).Subventii de la bugetul de stat                                194.440 lei


          8).Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj


 catre bugetele locale                                                             90.000  lei


 


          TOTAL   VENITURI                                29.606.208  lei


 


 


Art.3.In structura economica cheltuielile bugetului localal municipiului Tarnaveni pe 2008 se prezinta astfel:


           

Denumire indicatori


Prevederi 2008


(lei)


 


  CHELTUIELI-TOTAL


29.606.208


                      Din care:


 


A.Cheltuieli curente     


28.121.316


                      Din acestea:


 


– cheltuieli de personal


18.439.550


– bunuri si servicii


                        7.410534


– dobanzi


210.000


– subventii  


175.000


– fonduri de rezerva


10.000


– transferuri curente (cultura )    


328.000


– programe cu finatare nerambursabila


714.822


– asistenta sociala(aj.sociale si de incalzire)


465.770


– alte cheltuieli


367.640


           -din care:


 


               burse


88.640


               asociatii si fundatii


77.600


               sustinerea cultelor


186.400


               alte actiuni sociale


15.000


B.Cheltuieli de capital


1.300.000


           -din care:


 


   – active nefinanciare


1.300.000


C.Rambursari de credite interne


184.892


                                                                                                                  


 


Art.4. In structura functionala, cheltuielile bugetului local al municipiului Tarnaveni pe 2008 se prezinta dupa cum urmeaza:


                                                         
1.


Cap.51.02-Autoritati executive


3.589.900


2.


Cap.54.02-Alte servicii publice generale(fd.rezerva,SMURD,Serv.comunitar de ev.pers.)


705.600


3.


Cap.55.02-Tranzactii privind dat.publ.si impr.(dobanzi)


210.000


4.


Cap.61.02-Ordine publica si sig nationala


885.730


5.


Cap.61.02-Invatamant


13.055.463


6.


Cap.67.02-Cultura,recreere si religie


1.604.350


7.


Cap.68.02-Asigurari si asistenta sociala


2.241.670


8.


Cap.70.02- Locuinte,servicii si dezvoltare publica


2.153.892


9.


Cap.74.02- Protectia mediului


1.638.922


10.


Cap.80.02 Actiuni generale, economice


34.440


11.


Cap.84.02-Transporturi


3.486.241


 


 


Art.5. Veniturile Bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2008 in suma de 336.000 lei se constituie din venituri curente in suma de 8.000 lei si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni in suma de 328.000 lei.


 


Art.6. In structura economica cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2008 se prezinta astfel:


                                                                 lei


CHLETUIELI TOTAL                                               336.000


Din care:


1.Cheltuieli curente                                             336.000


din care


a.Cheltuieli de personal                                       189.600


b.Bunuri si servicii                                               146.400


 


Art.7. In structura functionala cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2008 se prezinta dupa cum urmeaza:           


                                                                                 lei


Muzeul municipal                                                     49.000


Casa de cultura                                                     275.000


Camin cultural Bobohalma                                       12.000


 


          Art.8. Veniturile Bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2008 se constituie din venituri curente in suma de 890.300 lei.


 


Art.9. In structura economica cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2008 se prezinta astfel:


 


                                                      lei


CHLETUIELI TOTAL                                     890.300


Din care:


1.Cheltuieli curente                                     840.300


din care


a.Cheltuieli de personal                               184.742


b.Bunuri si servicii                                       655.558


2.Cheltuielide capital                                     50.000


 


 


 


Art.10. In structura functionala cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2008 se prezinta dupa cum urmeaza: 


                                                                                        Lei


Invatamant                                                              498.300


Cultura recreere si religie                                             47.000


Piete, targuri si oboare                                              330.000


          Pasuni                                                                        15.000


 


Art.11. Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2008 in suma de 2.464.900 lei


.


Art.12. Se aproba Bugetul imprumuturilor interne pe anul 2008 in suma de 8.400.000 lei.


 


Art.13. Se aproba:


          Lista obiectivelor de investitii pe anul 2008 cu finantare integrala de la bugetul local


          Lista obiectivelor de investitii pe anul 2008 cu finantare integrala de la bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 


          Lista obiectivelor de investitii pe anul 2008 cu finantare integrala de la bugetul imprumuturilor interne


          lista obiectivelor de investitii pe anul 2008 cu finantare din fonduri externe nerambursabile


          Lista obiectivelor de investitii pe anul 2008 cu finantare din bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, conform anexelor nr.1


 


Art.14. Se aproba utilizarea in anul 2008 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2007 pentru finantarea obiectivelor de investitii cuprinse in Lista obiectivelor de investitii pe anul 2008 cu finantare din bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local


 


Art.15. Se aproba bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008 in suma totala de 552.900 lei.


 


Art.16.Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                 Incze Csaba Stefan Levente


           


 


 


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru