nr. 8 din data 31.01.2008 privind aprobarea SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivelor de investitii: REÞEA DE APÃ șI STAÞIE DE POMPARE PE STRÃZILE CIOCÃRLIEI, 22 DECEMBRIE șI VITICULTORILOR, MUNICIPIUL TÂRNÃVENI; REÞEA DE APÃ PE STRAZILE RÂNDUNELELOR, GRUIEÞE, HOREA, TURNIșOR, MOVILEI, OCTAVIAN GOGA, CRINULUI; REÞEA DE CANAL MENAJER PE STRAZILE PREFECT VASILE MOLDOVAN, RÂNDUNELELOR, ZEFIRULUI, AVIAÞIEI.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTÂRÂREA nr. 8

           Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2008;


Vazand referatul intocmit de Sef birou investitii si achizitii publice ing.Bonciog Maria inregistrat sub nr.1497/2008;


          În baza  art. 46 alin. 1 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T Ã R Ã șT E:


 


Art.1. Se aproba SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii: REÞEA DE APÃ șI STAÞIE DE POMPARE PE STRÃZILE CIOCÃRLIEI, 22 DECEMBRIE șI VITICULTORILOR, MUNICIPIUL TÂRNÃVENI dupa cum urmeaza:


 


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 30.11.2007:                                  287.723,83 lei


        din care:


               – construcþii montaj                                                                 182.091,64 lei


       


         Eºalonarea investiþiei:                               


               – anul I                                                                                   287.723,83 lei


 


         Durata de realizare a investiþiei:                                                                2 luni


 


         Capacitãþi:


          lungime reþele de apã                                                            685 ml


          lungimi branºamente                                                              157 ml


   numãr gospodãrii deservite                                                      32 


   debit grup de pompare (inclusiv debitul de incendiu)         28,2  mc/h.


 


Art.2. Se aproba SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii: REÞEA DE APÃ PE STRADA RÂNDUNELELOR MUNICIPIUL TÂRNÃVENI dupa cum urmeaza:


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 30.11.2007:                                  117.722,81 lei


        din care:


               – construcþii montaj:                                                               100.262,26 lei


       


         Eºalonarea investiþiei:                               


               – anul I                                                                                   117.722,81 lei


 


        Durata de realizare a investiþiei:                                                                 3 luni


 


         Capacitãþi:


          lungime reþele de apã                                                                                  264 ml


   numãr gospodãrii deservite:                                                                                28   


 


Art.3. Se aproba SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii: REÞEA DE APÃ PE STRADA, GRUIEÞE, MUNICIPIUL TÂRNÃVENI dupa cum urmeaza:


 


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 30.11.2007:     170.350,81 lei


        din care:


               – construcþii montaj:                                                               147.084,00 lei


       


        Eºalonarea investiþiei:                                


               – anul I                                                                                   170.350,81 lei


 


        Durata de realizare a investiþiei:                                                                 1 lunã


 


        Capacitãþi:


            lungime reþele de apã                                                                       568 ml


    numãr gospodãrii deservite:                                                                               18   


 


Art.4. Se aproba SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii:  REÞEA DE APÃ PE STRADA HOREA MUNICIPIUL TÂRNÃVENI dupa cum urmeaza:


 


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 09.01.2008:                                  548.149,80 lei


        din care:


               – construcþii montaj:                                                               427.757,90 lei


       


        Eºalonarea investiþiei:                               


               – anul I                                                                                   548.149,80 lei


 


        Durata de realizare a investiþiei:                                                                 2 luni


 


        Capacitãþi:


            lungime reþele de apã                                                                       995 ml


    numãr gospodãrii deservite:                                                                        58   


 


Art.5. Se aproba SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii: REÞEA DE APÃ PE STRADA TURNIșOR, MUNICIPIUL TÂRNÃVENI dupa cum urmeaza:


 


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 09.01.2008:                                    75.056,50 lei


        din care:


               – construcþii montaj:                                                                 69.500,00 lei


       


        Eºalonarea investiþiei:                               


               – anul I                                                                                     75.056,50 lei


 


        Durata de realizare a investiþiei:                                                                 1 lunã


 


        Capacitãþi:


            lungime reþele de apã                                                                       180 ml


    numãr gospodãrii deservite:                                                            15   


 


 


Art.6. Se aproba SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii: REÞEA DE APÃ PE STRADA MOVILEI, MUNICIPIUL TÂRNÃVENI dupa cum urmeaza:


 


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 09.01.2008:                                  167.150,50 lei


        din care:


               – construcþii montaj:                                                               154.776,20 lei


       


        Eºalonarea investiþiei:                               


               – anul I                                                                                   167.150,50 lei


 


        Durata de realizare a investiþiei:                                                                 1 lunã


 


        Capacitãþi:


            lungime reþele de apã                                                                       421 ml


    numãr gospodãrii deservite:                                                                               29  


 


Art.7. Se aproba SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii: REÞEA DE APÃ PE STRADA OCTAVIAN GOGA, MUNICIPIUL TÂRNÃVENI dupa cum urmeaza:


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 09.01.2008:                                  113.835,90 lei


        din care:


               – construcþii montaj:                                                               105.408,60 lei


       


        Eºalonarea investiþiei:                               


               – anul I                                                                                   113.835,90 lei


 


        Durata de realizare a investiþiei:                                                                 1 lunã


 


        Capacitãþi:


            lungime reþele de apã                                                                       260 ml


    numãr gospodãrii deservite:                                                                               15   


 


Art.8. Se aproba SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii: REÞEA DE APÃ PE STRADA CRINULUI, MUNICIPIUL TÂRNÃVENI dupa cum urmeaza:


 


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 30.11.2007:                                    57.223,50 lei


        din care:


               – construcþii montaj:                                                                 52.987,20 lei


       


        Eºalonarea investiþiei:                               


               – anul I                                                                                     57.223,50 lei


 


        Durata de realizare a investiþiei:                                                                 1 lunã


 


        Capacitãþi:


            lungime reþele de apã                                                                       140 ml


    numãr gospodãrii deservite:                                                            10   


 


 


 


Art.9. Se aproba SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii: REÞEA DE CANAL MENAJER PE STRADA PREFECT VASILE MOLDOVAN, MUNICIPIUL TÂRNÃVENI dupa cum urmeaza:


 


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 30.11.2007:                               1.000.876,50 lei


        din care:


               – construcþii montaj:                                                               915.107,62 lei


       


         Eºalonarea investiþiei:                               


               – anul I                                                                                1.000.876,50 lei


       


         Durata de realizare a investiþiei:                                                               6 luni


 


         Capacitãþi:


          lungimi reþele de canalizare                                                               994 ml


numãr gospodãrii deservite:                                                                                  68   


 


Art.10. Se aproba SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii : REÞEA DE CANAL MENAJER PE STRADA RÂNDUNELELOR MUNICIPIUL TÂRNÃVENI dupa cum urmeaza:


 


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 30.11.2007:                                  331.283,91 lei


        din care:


               – construcþii montaj:                                                               302.747,90  lei


       


         Eºalonarea investiþiei:                               


               – anul I                                                                                   331.283,91 lei


         Durata de realizare a investiþiei:                                                               2 luni


 


         Capacitãþi:


          lungimi reþele de canalizare                                                               250 ml


   numãr gospodãrii deservite:                                                                                 28   


 


 


Art.11. Se aproba SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii : REÞEA CANAL MENAJER PE STRADA ZEFIRULUI, MUNICIPIUL TÂRNÃVENI dupa cum urmeaza:


 


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 30.11.2007:                                  355.545,81 RON


        din care:


               – construcþii montaj:                                                               318.559,43 RON


       


         Eºalonarea investiþiei:                                


               – anul I                                                                                   355.545,81 RON


 


         Durata de realizare a investiþiei:                                                               3 luni


 


         Capacitãþi:                                      


          lungime colector                                                                                634 ml


          lungime racorduri                                                                                                  210 ml


          numãr gospodãrii deservite:                                                                       32


 


 


Art.12. Se aproba SF si indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii : REÞEA CANAL MENAJER PE STRADA AVIAÞIEI, MUNICIPIUL TÂRNÃVENI dupa cum urmeaza:


 


Valoarea totalã a investiþiei în preþuri 30.11.2007:         172.127,87 lei


        din care:


               – construcþii montaj:            152.477,08 lei


       


         Eºalonarea investiþiei:                               


               – anul I                                172.127,87 lei


 


        Durata de realizare a investiþiei:            2 luni


 


         Capacitãþi:


   lungime colector                               238 ml


   lungime racorduri                              138 ml


   numãr gospodãrii deservite:                23


 


 


Art.13. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                        Incze Csaba Stefan Levente


           


 


 


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru