nr. 24 din data 15.02.2008 privind aprobarea Programului de lucrãri ºi activitãþi pentru dezvoltarea comunitãþii locale din municipiul Târnãveni, pentru anul 2008

R O M N  I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÃRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                               


 HOTÃRÂREA nr. 24


 


 


Consiliul local al municipiului Tãrnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 15 februarie 2008;


Având în vedere expunerea de motive nr. 2962/12.02.2008 întocmitã de Serviciul OSRU;


    În baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare precum ºi ale prevederilor art. 87 alin.(1), (2) ºi (3) din H.G. nr. 377/2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la mãsurile de stimularea ocupãrii forþei de muncã, modalitãþile de finanþare,  modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 937/2004;,


Urmare a Hotãrârii Consiliului Judeþean Mureº nr. 4/31.01.2008;   


    În temeiul prevederilor art. 46 alin.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001, republicatã;


 


HOTÃRÃșTE


 


Art.1. Se aprobã Programul de lucrãri ºi activitãþi pentru dezvoltarea comunitãþii locale  din municipiul Târnãveni, pentru anul 2008, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


Art.2. Se împuterniceste primarul municipiului Târnãveni sã repartizeze, în limita numãrului de persoane prevãzute în programul de ocupare, locurile de muncã subvenþionate, pe lucrãrile ºi activitãþile prevazute la art.1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                          Presedinte de sedinta


                                                                                   Kenesi Ioan


 


                   Contrasemneaza


                         Secretar


                    Stefan Blanaru


 


 


 


ANEXA LA HCL. NR.24/2008


 


 


PROGRAM DE LUCRÃRI PE DOMENII DE ACTIVITATE


 (prevãzute de  art. 78 din Legea nr. 76/2002) PENTRU ANUL 2008,


ÎN VEDEREA DEZVOLTARII COMUNITÃÞII LOCALE DIN MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


 


I. Servicii publice de refacere ºi întreþinere a infrastructurii


 


a)  Confecþionat prefabricate de diferite tipuri: dale (330x330mm), dale (500x500mm),  borduri (400×120 mm);


b)   Decapat, curãþat ºi pregãtit carosabil pentru asfaltare;


c)   Încãrcare-descãrcare material rezultat din activitatea de frezare;


d)  Încãrcare-descãrcare ºi împrãºtiere materiale în zonele în care se deruleazã lucrãri de întreþinere carosabil din macadam;


e)  Întretinere carosabil- refaceri, completãri urmare unor lucrãri la infrastructurã de apã-canal ºi gaze naturale;


f)    Realizare cãi de acces (trotuare), din dale  betonate, str. Armatei, sat Bobohalma, str. Albinei, str. 8 Martie, Garoafei, Plopilor, etc…;


 


II. Servicii de realizare a unor lucrãri edilitare


 


a)   Reparaþii (zugrãveli, recompartimentãri, amenajare grup sanitar ºi vestiar) la Cantina de Ajutor Social.


b)   Confecþionare grilaje metalice pentru rigole betonate preluare ape pluviale în zone predispuse formãrii de torenþi;


c)    Pregãtire teren pentru montare rigole betonate;


d)   Curãþire manualã ºanþuri ºi rigole pentru crearea condiþiilor de preluare corespunzãtoare a apelor pluviale, evitarea colmatãrii podurilor ºi podeþelor : strada Bazinului, Lebedei, Pãcii, Livezii, Plugãrilor;


e)   Realizare rigole de preluare a apelor pluviale, pe strãzile : Albinei Livezii, Stelelor, Horea, Zefirului, V. Babeº ( spre serã), Plopilor, etc…


f)     Decolmatare ºi întreþinere rigole pe strãzile : 1 Decembrie 1918, 22 Decembrie, str. Prefect Vasile Moldovan, Armatei, CFR-ului;


g)   Întreþinere ºi decolmatare rigole betonate preluare, realizate  pe strãzile : Dezrobirii, Eternitãþii, Viilor, Horea, Narciselor,Crinului, Livezii etc…;


h)   Încarcat ºi transportat materiale rezultate din întretinerea rigolelor ºi ºanþurilor stradale;


i)    Amenajãri în Târgul general Obor.


 


III. Servicii de ecologizare


 


a)  Salubrizare domeniul public, sectoare necuprinse în contractul cu operatorul de salubrizare, inclusiv zone intrare în municipiu;


b)  Salubrizare cursuri de ape: pârâul Sãrat, Plopilor, școlii, șoroºpata, inclusiv zone indiguite din intravilanul municipiului ale  râului Târnava Micã;


c)   Salubrizare ºi întreþinere suprafeþe în Târgul general Obor;


d)  Cernut amestec pãmânt;


e)  Întreþinere  ºi amenajare spaþii verzi:


– Pregãtit teren în vederea plantãrii;


– Desfundat teren în vederea plantãrii;


– Sãpat gropi pentru arbori ºi arbuºti ornamentali;


– Greblat ºi strâns resturi vegetale în parcurile oraºului;


– Desfiintat rondouri de flori bienale.