nr. 27 din data 28.02.2008 privind mandatarea primarului municipiului Tarnaveni sa demareze procedura de incheiere a unui contract avand ca obiect darea in folosinta a autogunoierei tip MERCEDES

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 27


 


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 februarie  2008;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.3761/2008;


          Vazand corespondenta purtata intre Primaria municipiului Tarnaveni si Regia Autonoma de Gospodarie Comunala Hajduszoboszlo – Ungaria;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


         Art.1. Se mandateaza primarul municipiului Tarnaveni sa demareze procedura incheierii unui contract avand ca obiect darea in folosinta a autogunoierei tip MERCEDES.


Dupa incheierea contractului, se va aduce la cunostinta consiliului local       Tarnaveni modul de exploatare ales precum si contractul incheiat intre primaria municipiului Tarnaveni si utilizatorul autogunoierei.


 


Art.2. Hotararea Consiliului Local nr.67/18.07.2007 se revoca.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                               Kenesi Ioan


 


              Contrasemneaza


                    Secretar


              Stefan Blanaru