nr. 28 din data 28.02.2008 privind stabilirea taxei de salubritate – platibilã lunar si cheltuiala cu depozitarea in depozitul de deseuri nepericuloase din municipiul Sighisoara a deseurilor produse de persoane juridice

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                               


 


H O T Ã R R E A  nr. 28


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 februarie 2008;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.3779/2008;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se stabileste taxa de salubritate – platibilã lunar – in suma de 18 lei/persoana/ an respectiv 1,5 lei/persoana/luna si cheltuiala cu depozitarea in depozitul de deseuri nepericuloase din municipiul Sighisoara a deseurilor produse de persoane juridice in cuantum de 30 lei/m.c.(fara TVA)


          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                               Kenesi Ioan


 


              Contrasemneaza


                    Secretar


              Stefan Blanaru